" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

บุคลากร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
 
ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายศักดิ์ชัย  ด่านบุญเรือน  (ผคบ.แม่แตง)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

สายใน 101
โทร. 053-471396
แฟกซ์ 053-470820
มือถือ 084-8746109
อีเมล์ 
   
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร (วศ.คบ.แม่แตง)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

สายใน 102
โทร. 053-471396
แฟกซ์ 053-470820
มือถือ 
อีเมล์ 
   
นายเชษฐพงศ์ นันทิทรรภ (จน.คบ.แม่แตง)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

สายใน 103
โทร. 053-471396
แฟกซ์ 053-470820
มือถือ -
อีเมล์ 
   
นางสาวธนพร เหลืองคำ  (บท.คบ.แม่แตง)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สายใน 104
โทร. 053-471396
แฟกซ์ 053-470820
มือถือ 
อีเมล์ 
   
นางสาวปุณณภา กาญจนธนคุณ  (พด.คบ.แม่แตง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สายใน 106
โทร. 053-471396
แฟกซ์ 053-470820
มือถือ 
อีเมล์ 
   
นายวิสูตร จันทร์เขียว  (ชก.คบ.แม่แตง)
หัวหน้าฝ่ายช่างกล

สายใน 114
โทร. 053-471396
แฟกซ์ 053-470820
มือถือ 
อีเมล์ 
   
นายสรศักดิ์ เวียงคำ  (สบ.1 คบ.แม่แตง)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 08-6843-6856
อีเมล์ 
   
นายยุทธพงศ์  บุญมาทัน (สบ.2 คบ.แม่แตง)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 08-3764-5779
อีเมล์ 
   
นายสุทธิศักดิ์  อยู่สำราญ  (สบ.3 คบ.แม่แตง)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 08-3716-5252
อีเมล์ 
   
นายอาคม  โมราราษฏร์  (สบ.4 คบ.แม่แตง)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1111-3467
อีเมล์ 
   

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-471396 , 053-470821 โทรสาร 053-470820