" กรมชลประทาน
เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "


     

แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ

แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
   คำขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ของกรมชลประทาน
   แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครชลประทาน
   แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
   ชลประทาน
   แบบสำรวจผลผลิตของข้าวต่อไร่ (จบ.1-26 และ จบ.1-27)
 
   แบบฟอร์มรายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 
   แบบฟอร์มสำรวจความต้องการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/57
 
   แบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา
   โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 14 ขั้นตอน
 

 

 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30