" กรมชลประทาน
เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "


     

งานขอใช้/ขอเช่า ที่ราชพัสดุ

แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
   ชป.393 คำร้องขอใช้ที่ดิน
   ชป.393/1 แบบตรวจสอบการก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำ
   ชป.393/2 แบบตรวจสอบการก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำ
   ชป.393/3 แบบตรวจสอบการวางท่อประปาในเขตชลประทาน
   ชป.393/4 แบบตรวจสอบการฝังท่อส่งน้ำและระบายน้ำ
   ชป.393/5 แบบตรวจสอบการใช้น้ำดิบ ตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ
   ชป.393/6 แบบตรวจสอบการปักเสาพาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์
   ชป.393/7 แบบตรวจสอบการก่อสร้างถนนเชื่อมและปรับปรุงคันคลอง
   ชป.393/8 แบบตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ
   ชป.393/9 แบบตรวจสอบการให้จัดระเบียบเดินรถโดยสารประจำทาง
   ชป.393/10 แบบตรวจสอบการขอก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง
   ชป.394 คำร้องขอเช่าที่ดิน
   ชป.394/1 คำร้องขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
   ชป.394/1-1 แบบรายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ
   ชป.394/1-2 การเปรียบเทียบรายละเอียดเช่า
   ชป.394/2 คำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ
   ชป.394/3 คำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าที่ถึงแก่กรรม
   ผ.ย.32 หนังสืออนุญาตใช้น้ำ
   ผ.ย.32/1 หนังสือขอต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้น้ำ
   ผ.ย.32/2 หนังสืออนุญาตยกเว้นค่าชลประทาน
   ผ.ย.33 คำขอใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน
   ผ.ย.37 หนังสืออนุญาตให้สร้างสะพาน
   ผ.ย.38 หนังสืออนุญาตให้ฝังท่อ/วางท่อ และใช้น้ำ
   ผ.ย.39 หนังสืออนุญาตให้ปักเสาพาดสาย หรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์
   ผ.ย.40 หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน
   ผ.ย.41 หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างในเขตที่ดินของกรมชลประทาน
   ผ.ย.42 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อฝังท่อระบายน้ำเสีย
   ผ.ย.43 หนังสืออนุญาตให้ขุดลอกคลองชลประทาน
   ผ.ย.44 หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน
   ผ.ย.53 หนังสืออนุญาตให้ทำทางเชื่อม
   ผ.ย.54 เงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเช่า
   ผ.ย.55 หนังสือขอต่ออายุหนังสืออนุญาต

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30