" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >   
1-1.jpg

Photo Gallery Script v1.3
 

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น.

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ประชุุมประจำเดือน สิงหาคม โดยมี ศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน เป็นประธานการประชุม 
โดยมีคณะทำงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 หัวหน้าสำรวจรายงาน/แผนงาน ประจำเดือน (คุณประเสริฐ)
3.2 บริหารจัดการน้ำ ปี 2561 (จน.คบ)
3.3 ผลงานงบประมาณปี 2561 และงานกันเหลี่ยมปี (วศ.คบ.)
3.4 แผนงานและงบประมาณ ปี 2561 และงบประมาณ (วศ.คบ.)
3.5 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (พด.คบ.)
3.6 งานธุรการ งานการเงินและบัญชี สวัสดิการโครงการฯ (บท.คบ.,บง.คบ.)
3.7 รายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง-ปรับปรุง-ซ่อมแซมบำรุง (สบ.คบ.,ชก.คบ.)
3.8 การขออนุญาติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (จน.คบ.)
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่างๆ ตามงบประมาณ 

ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30