" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >   
1-1.JPG

Photo Gallery Script v1.3
 

การประชุมการวางแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ครั้งที่ 1

20 พฤศจิกายน 2562

นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
เป็นประธานในพิธี การประชุมการวางแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ครั้งที่ 1 เพื่อหารือการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูก
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประปา สมาคมกลุ่มผู้ใช้น้ำแม่แตง กลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมเข้าประชุม
เพื่อหาแนวทางการจัดสรรน้ำร่วมกัน

ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30