" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

 <  1  2  3  4  5  6  7  8  >   
1-3.JPG

Photo Gallery Script v1.3
 

ประชุมประจำเดือน กันยายน 2562

20 กันยายน 2562

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ประชุุมประจำเดือน กันยายน โดยมี นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน
เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะทำงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 ผลงานและงบประมาณ ปี 2562 (วศ.คบ , สบ.คบ.แม่แตง, คุณยุทธพงค์)
3.2 แผนงานและงบประมาณ 2563 และงบประมาณ พรด. (วศ.คบ , สบ.คบ.แม่แตง, คุณยุทธพงค์)
3.3 การคืนเงินงบประมาณและเงินเหลือจ่าย (วศ.คบ.แม่แตง)
3.4 หัวหน้าหน่วยสำรวจงานผลงาน/แผนงาน ประจำเดือน (คุณประเสริฐ)
3.5 การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (จน.คบ.แม่แตง)
3.6 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (พด.คบ.แม่แตง)
3.7 งานธุรการ งานการเงินและบัญชีสวัสดิการโครงการฯ (บท.คบ.แม่แตง)
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่างๆ ตามงบประมาณ

ณ ห้องประชุมหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30