" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >   
1-1.JPG

Photo Gallery Script v1.3
 

มาตรการเพื่อป้องกันและ ความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)

30 มีนาคม 2563

ตามมาตรการของกรมชลประทาน โดยแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และทางสำนักงานชลประทานที่ ๑
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ได้มีมาตรการเพื่อป้องกันและความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
ภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง โดยจัดให้มีการตั้งจุดคัดกรอง ทางเข้า-ออกด้านหน้าอาคารที่ทำการเพียงทางเดียว
พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาติดต่อราชการ และให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งก่อนเข้าที่ทำงานโครงการฯ รวมถึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่โครงการฯ
สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และโครงการฯ ได้จัดจุดปริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือทำความสะอาด ตามจุดต่างๆ
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30