" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >   
1-1.JPG

Photo Gallery Script v1.3
 

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2563 (ครั้งที่ 2)

28 เมษายน 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ประชุุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 8 ประจำงบประมาณ ปี2563 โดยมี นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะทำงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 จน.คบ.แม่แตง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 3 วศ.คบ.แม่แตง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 4 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 ติดตามแผนงานงบประมาณปี 2563 (วศ.คบ.,สบ.คบ.แม่แตง, คุณยุทธพงค์)
5.2 การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (สบ.3 คบ.แม่แตง)
5.3 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (พด.คบ.แม่แตง)
5.4 งานธุรการ งานการเงินและบัญชี (บท.คบ.แม่แตง)
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่างๆ ตามงบประมาณ
ณ อาคารสวัสดิการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ณ อาคารสวัสดิการโครงการ

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30