" กรมชลประทาน
เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "


     

ภาพกิจกรรม

 

 

 

ทำบุญถวายพระพุทธรูปพระเจ้าจักรพรรดิ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วัดมะองค์นก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง

ประชุมประจำเดือน ก.พ. 59
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมประจำเดือน ธ.ค. 58
วันที่ 23 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

 

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานเเละ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมการบริหารจัดการน้ำ
พืชฤดูแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 4 ธันวาคม 2558
ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม

ประชุมประจำเดือน พ.ย.58
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

 

พิธีเปิดโครงการ
“ฝากน้ำกิ๋นน้ำใจ๊ฮื้อหมู่เฮาจาวเจียงใหม่”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ณ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลอง
ชลประทานแม่แตง บริเวณด้านหน้า
ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมวางแผนการจัดสรรน้ำ
และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 58/59

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประชุมวางแผนพืชฤดูแล้ง 58/59
วันที่ 16 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

ประชุมวางแผนพืชฤดูแล้ง 58/59
วันที่ 16 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมประจำเดือน ส.ค.58
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ณ วัดสันติบถ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

ประชุมพืชฤดูฝน ปี 2558 (ครั้งที่ 4)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2(จอมแตง)

เลี้ยงรับ-ส่งข้าราชการ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมพืชฤดูฝน ปี 2558 (ครั้งที่ 3)
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

วันสถาปนากรมชลประทาน 113 ปี
วันที่ 12 มิถุนายน 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 5 มิถุนายน 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมพืชฤดูฝน ปี 2558 (ครั้งที่ 1)
วันที่ 2 มิถุนายน 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมและสรุปผลโครงการจัดทำ
แปลงสาธิตการทำนาเปียกสลับแห้ง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

ประชุมที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

รดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์
วันที่ 27 เมษายน 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558
วันที่ 31 มีนาคม 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

ติดตามโครงการแก้มลิง
วันที่ 23 มีนาคม 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมพืชฤดูแล้งปี 2557/2558
ครั้งที่ 4

วันที่ 9 มีนาคม 2558
ณ สมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานแม่แตง

ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

ประชุมพืชฤดูแล้งปี 2557/2558
ครั้งที่ 3

วันที่ 8 มกราคม 2558
ณ สมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานแม่แตง

โครงการจัดทำแปลงสาธิต
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง

วันที่ 19 มกราคม 2558
บริเวณคลองซอย 2R-4L โครงการฯ แม่แตง

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2558
วันที่ 8 มกราคม 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

ส่งสุขปีใหม่ ให้ชาวชลประทานแม่แตง
วันที่ 6 มกราคม 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมพืชฤดูแล้งปี 2557/58
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
ณ ที่ทำการสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานแม่แตง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ส่งสุขปีใหม่ ด้วยใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2557
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30