" กรมชลประทาน
เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "


     

ภาพกิจกรรม

 

 

การประชุมวางแผนการจัดสรรน้ำสำหรับ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2560/61
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ประชุุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ประชุุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

เลี้ยงส่งผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องสวัสดิ์การโครงการฯ แม่แตง

 

 

การประชุมรอบแบ่งรอบเวรน้ำ
ฤดูฝนปี 2560
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

จน.คบ.แม่แตง ลงตรวจสอบพื้นที่
ลำเหมืองธรรมชาติ (ห้วยทรายเดิม)
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ณ โครงการ สีวลี เลควิว-เชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการ
จัดการชลประทาน(JMC)
เพื่อวางแผนจัดสรรน้ำสำหรับ
พืชฤดูฝน ปี 2560
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์
เชียงใหมไนท์ซาฟารี อ.หางดง

 

 

งานการสถาปนกรมชลประทาน
ครบรอบ 115 ปี
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ณ ห้องสวัสดิการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560
วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมหัวงาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

งานบูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร ปี 2560
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 

 

ประเพณสระเกล้าดำหัว
อธิบดีกรมชลประทาน
วันที่ 28 เมษายน 2560
ณ สำนักงานชลประทานที่ 1

ประเพณีรดน้ำดำหัว ผส.
สำนักงานชลประทานที่ 1
วันที่ 21 เมษายน 2560
ณ สำนักงานชลประทานที่ 1

ประเพณีรดน้ำดำหัว ผคบ.แม่แตง
วันที่ 20 เมษายน 2560
ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

การประชุมการจัดสรรน้ำพืชฤดูแล้ง
2559/60 (ครั้งที่3)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
(ห้วยทราย)

จัดเลี้ยงรับ-ส่ง
หัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการฯ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อาคารสวัสดิ์การโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และคณะทำงาน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อาคารสวัสดิ์การโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

 

การประชุมการจัดสรรน้ำพืชฤดูแล้ง
2559/60 (ครั้งที่2)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
(ห้วยทราย)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การเรียนรู้โครงการชลประทาน

วันที่ 30 มกราคม 2560
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ป่าสักชลสิทธิ์

 

 

 

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2560
วันที่ 20 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมหัวงานโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาแม่แตง

ประชุมแนวคิดและผลการดำเนินงาน
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาแม่แตง
วันที่ 17 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์
สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1

 

 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-471396 , 053-470821 โทรสาร 053-470820