" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

 

 

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราขินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ ที่ทำการหัวงานโครงการฯ แม่แตง

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

 

 

พิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
26 กรกฏาคม 2561
ณ ห้องสวัสดิการโครงการฯ แม่แตง

กิจกรรมโครงการจิตอาสา
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ บริเวณหน้าวัดแม่สา

โครงการฯแม่แตง
ร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา
23 กรกฏาคม 2561
ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อำเภอแม่แตง

 

 

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561
วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ร่วมรณรงค์ปลูกต้นรวงผึ้ง
ต้นไม้ประจำราชกาลที่ 10
25 มิถุนายน 2561
ณ บริเวณโครงการฯ แม่แตง

ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสวัสดิ์การโครงการฯ แม่แตง

 

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 61
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ณ บริเวณโครงการฯ แม่แตง

วันสถาปนกรมชลประทาน
ครบรอบ 116 ปี
13 มิถุุนายน 2561
ณ อาคารสวัสดิการโครงการ

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
(ห้วยทราย)

 

 

ประชุมวางแผนการจัดสรรน้ำสำหรับ
การเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 61 ครั้งที่ 1
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผคบ.ประชุมหารือการวางแผน
ป้องกันอุทกภัยคลองส่งน้ำสายใหญ่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องผู้อำนวยการโครงการฯ แม่แตง

ประชุมการส่งน้ำและป้องกันอุทกภัย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

 

 

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2561
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
(ห้วยทราย)

ประเพณีรดน้ำดำหัว ผคบ.
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
วันที่ 25 เมษายน 2561
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ผคบ. ร่วมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำโครงการ
วันที่ 25 เมษายน 2561
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

 

ประเพณีรดน้ำดำหัว ผส.
สำนักงานชลประทานที่ 1
วันที่ 19 เมษายน 2561
ณ สำนักงานชลประทานที่ 1

ประชุมประจำเดือน
มีนาคม ปี 2561
วันที่ 22 มีนาคม 2561
ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

การประชุมวางแผนการจัดสรรน้ำสำหรับ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 61 ครั้งที่ 3
วันที่ 22 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

 

 

ประชุมประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ประชุมประจำเดือน
มกราคม ปี 2561
วันที่ 29 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ประชุมหัวหน้าโซน1-15
วันที่ 9 มกราคม 2561
ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 

 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-471396 , 053-470821 โทรสาร 053-470820