" วิสัยทัศน์ "
กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579


     

ภาพกิจกรรม

 

 

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ประชุมการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ
สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 62/63
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ประชุมพืชฤดูแล้งปี 62/63 ครั้งที่ 1
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

 

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 27 กันยายน 2562
ณ ที่ทำการสมาคมผู้ใช้น้ำแม่แตง

ประชุมประจำเดือน กันยายน 2562
วันที่ 20 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

 

 

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

งานการสถาปนกรมชลประทาน
ครบรอบ 117 ปี
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

 

 

ประชุมประชามติ
แก้มลิง ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 4
3 เมษายน 2562
ณ ห้องสวัสดิการโครงการฯ แม่แตง

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562
วันที่ 27 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
จัดแถลงข่าว และเปิดประตูระบายน้ำ
19 มีนาคม 2562
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

 

 

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมโครงการฯ แม่แตง

 

 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-471396 , 053-470821 โทรสาร 053-470820