" กรมชลประทาน
เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "


     

ประวัติความเป็นมา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ประวัติโครงการฯ
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง(ฝายแม่แตง) ได้รับการพิจารณาให้เปิดโครงการ
พร้อมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด(ฝายสินธุกิจปรีชา) ในปี พ.ศ.2469
สมัยอธิบดีพระยาชลมารคพิจารณ์  อันเป็นการก่อสร้างชลประทานแผนใหม่ในภาคเหนือตอนบน
มีการใช้อาคารทดน้ำที่ถาวรแทนฝายพื้นเมืองเดิมที่เป็นฝายไม้ไผ่และไม้ล่ำ  ชาวบ้านได้ใช้
ในการชักน้ำเพื่อการเกษตรเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาแต่โบราณ  ประกอบด้วยฝายในลำน้ำ
แม่แตง จำนวน 3 ลูก  และแม่น้ำปิงจำนวน 5 ลูก  แต่โดยเหตุที่ลักษณะภูมิประเทศของ
โครงการฯ แม่แตง  เป็นที่ราบแคบขนานไปกับลำน้ำแม่ปิง  การวางแนวคลองส่งน้ำสายใหญ่
มีความยาวมากถึง 75 กม. เมื่อเปรียบเทียบกับความยาวคลองส่งน้ำของโครงการฯ แม่แฝกแล้ว
คลองส่งน้ำของโครงการฯ แม่แตง  มีความยาวมากกว่าถึง 2 เท่า  ด้วยเหตุนี้ค่าลงทุนในการ
ก่อสร้างจึงแพงกว่า  ถึงแม้ว่าเนื้อที่ที่ได้รับผลประโยชน์จากชลประทานจะมีมากกว่าก็ตาม
เมื่อประเมินถึงค่าลงทุนต่อไร่แล้ว  โครงการฯ แม่แตงมีค่าลงทุนสูงกว่า  ประกอบกับในช่วงเวลา
นั้นงบประมาณของรัฐบาลมีน้อย  จึงไม่สามารถสร้างโครงการชลประทานในจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งสองโครงการได้พร้อมกัน  รัฐบาลจึงชะลอการก่อสร้างโครงการฯ แม่แตงไว้ก่อน  และได้เลือก
ก่อสร้างโครงการฯ แม่แฝกในปี พ.ศ.2472
          พ.ศ.2498  สมัยอธิบดีกรมชลประทานหม่อมหลวงชูชาติ  กำภู พื้นที่นาในเขตอำเภอ เมืองและอำเภอหางดงเกิดความเสียหายมากเพราะขาดแคลนน้ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่
การเกษตรในเขตอำเภอหางดงซึ่งได้รับความเสียหายเกือบทุกปี  เนื่องจากปริมาณน้ำจากลำห้วย
ธรรมชาติมีไม่เพียงพอตามความต้องการ  กรมชลประทานจึงได้เริ่มพิจารณาดำเนินการโครงการฯ
แม่แตงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  และเห็นสมควรที่จะเปิดโครงการนี้ขึ้น
          พ.ศ.2498  ถึง พ.ศ.2500  ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง  จัดซื้อที่ดินบริเวณ
หัวงาน  ก่อสร้างบ้านพักและระเบิดหินวางแนวฝายและคันดิน  หลังจากนั้นได้ปิดโครงการ
ก่อสร้างไว้ชั่วคราว  เนื่องจากไม่มีงบประมาณดำเนินการต่อไป
          พ.ศ.2506  กรมชลประทานได้รับเงินกู้จากองค์การเงินกู้ระหว่างประเทศ  เอ.ไอ.ดี
เป็นเงิน 26 ล้านบาท  งานก่อสร้างโครงสร้างหลักจึงได้เริ่มขึ้นในปีนี้และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี
พ.ศ.2516  สมัยอธิบดีกรมชลประทานนายแสวง  พูลสุข  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 308,053,800 บาท


 

 

ถัดไป >>>          

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-470820 โทรสาร 053-470820 กด 30