" กรมชลประทาน
เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "


     

ประกาศรอบเวรการส่งน้ำ

ฤดูแล้ง ปี 57/58
ฤดูฝน ปี 2558
รอบเวรการส่งน้ำสำหรับพืชฤดูแล้ง 57/58 (ฉบับที่ 5)
รอบเวรการส่งน้ำสำหรับพืชฤดูแล้ง 57/58 (ฉบับที่ 6)
 
 
ฤดูแล้ง ปี 58/59
ฤดูฝน ปี 2559
 
 
 
 
 
 
 
ฤดูแล้ง ปี 59/60
ฤดูฝน ปี 2560
 
ฤดูแล้ง ปี 60/61
ฤดูฝน ปี 2561
 
ฤดูแล้ง ปี 61/62
ฤดูฝน ปี 2562
 
 
ฤดูแล้ง ปี 62/63
ฤดูฝน ปี 2563

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 199 ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-471396 , 053-470821 โทรสาร 053-470820